Zmiany, zmiany…..Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania spółek – CRBR

Szanowni Państwo,

13 października zmianie uległy przepisy dotyczące funkcjonowania spółek. Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to specjalny system, w którym są gromadzone i przetwarzane będą informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Chodzi o osoby sprawujące kontrolę w spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.).

Definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w art.2.ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

  • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,
  • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Dla spółki beneficjentem rzeczywistym jest:

  • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
  • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
  • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmować będą dane identyfikacyjne:

1) spółek wymienionych w art. 58 ustawy, tj. nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS, NIP,

2) beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych w art. 58 ustawy, tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo w przypadku osób nieposiadających tego numeru datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS po 13 października 2019 r. informacje te mają być zgłaszane do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu tych terminów nie będą wliczane soboty, dni ustawowo wolne od pracy, a także okresy awarii systemu obsługującego rejestr na zasadach określonych w art. 60 ust. 3 ustawy.

Spółki, o których mowa w art. 58 ustawy, wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r., będą zobowiązane zgłosić do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od tego dnia (art. 195 ustawy) czyli do 13 kwietnia 2020 r.

Spółki, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia wymienionych wcześniej informacji, w terminie wskazanym w ustawie, podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł (art. 153 ustawy).

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z biurem.