NOWY JPK_VAT -wszystko co musisz wiedzieć

1 października 2020 r. zacznie obowiązywać JPK_V7, czyli nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedsiębiorcy będą zobowiązani oznaczać w nim specjalnymi kodami niektóre towary i usługi, transakcje oraz dowody sprzedaży i nabycia.

JPK_V7 scali ze sobą struktury dotychczas stosowanych plików JKP_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

W nowej wersji JPK pojawią się elementy, które nie występowały w dotychczas przesyłanych plikach: oznaczenia grupy towarów i usług (GTU), oznaczenia rodzajów transakcji oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i dowodów nabycia.

Obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M dla podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie oraz
   
 • JPK_V7K dla podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie.

Pierwszy nowy plik JPK_VAT będzie dotyczył transakcji przeprowadzonych w październiku 2020 r. Dane zawarte w JPK należy wysłać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Nowy plik JPK_VAT za październik 2020 r. będzie trzeba przesłać w terminie do 25 listopada 2020 r. Za wrzesień 2020 r. lub za trzeci kwartał 2020 r. należy przesłać JPK oraz deklaracje na starych zasadach.

Jak wskazano wcześniej, nowy JPK_VAT będzie dostępny w dwóch wersjach. Podatnicy zobowiązani do comiesięcznego przesyłania deklaracji VAT będą wysyłać co miesiąc plik JPK_V7M wypełniony zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej. Natomiast podatnicy rozliczający podatek VAT za okresy kwartalne będą zobowiązani do przesyłania JPK_V7K. Za pierwsze dwa miesiące kwartału przesyłać będą jednak tylko część ewidencyjną, a po trzecim miesiącu kwartału będą przesyłać JPK_V7K wypełniony zarówno w części ewidencyjnej za ostatni miesiąc kwartału, zaś w części deklaracyjnej za cały kwartał.

Podatnik rozliczający podatek VAT za okresy miesięczne będzie przesyłał:

 • do 25 listopada 2020 r. – plik JPK_V7M za październik br.,
   
 • do 28 grudnia 2020 r. – plik JPK_V7M za listopad br.,
   
 • do 25 stycznia 2021 r. – plik JPK_V7M za grudzień br.

Zaś podatnik rozliczający podatek VAT za okresy kwartalne będzie przesyłał:

 • do 25 listopada 2020 r. – plik JPK_V7K wypełniony w części ewidencyjnej za październik br.,
   
 • do 28 grudnia 2020 r. – plik JPK_V7K wypełniony w części ewidencyjnej za listopad br.,
   
 • do 25 stycznia 2021 r. – plik JPK_V7K wypełniony w części ewidencyjnej za grudzień br. oraz w części deklaracyjnej za październik, listopad i grudzień 2020 r.

KODY GTU

W ramach nowego JPK_VAT ustawodawca wprowadził nowe oznaczenia (kody GTU), które od 1 października 2020 r. staną się obowiązkowe dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola GTU_01 do pola GTU_13). Nie ma obowiązku podawania kodu GTU dla każdego sprzedanego towaru lub usługi. Oznaczenia odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest uznawana za szczególnie narażoną na nadużycia. Katalog zawiera 10 grup towarów oraz trzy grupy usług. https://prosper-jb.pl/wp-content/uploads/2020/09/Katalog-GTU.pdf GTU podawać należy zarówno przy transakcjach opodatkowanych, zwolnionych, dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju, opodatkowanych u nabywcy, opodatkowanych stawką 0%. We wszystkich tych przypadkach GTU dotyczy rozliczenia podatku należnego. Ustawodawca obowiązek samodzielnego wyznaczenia odpowiedniego kodu GTU zrzucił bezpośrednio na przedsiębiorców.

Gdzie powinny być umieszczane kody GTU?

Przepisy prawa wprost nie nakładają obowiązku umieszczania kodów GTU na wystawianych fakturach. Przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do oznaczenia faktury sprzedaży odwzorowanej bezpośrednio w pliku JPK_V7. W ewidencji widnieć powinno wyłącznie jedno pole opisujące GTU dla danej faktury (dla danego dokumentu). W przypadku wprowadzania faktury wielopozycyjnej nadawać należy GTU dla faktury, a nie dla poszczególnych pozycji na fakturze. W efekcie przyporządkowanie robi się na następującej zasadzie:

 • faktura z jedną pozycją, niewymienioną w żadnym GTU – pomijane oznaczenie (wpis BRAK),
 • faktura z jedną pozycją, z towarem lub usługą zaliczaną do GTU – wpisać należy symbol właściwy dla tej pozycji,
 • faktura z dwiema pozycjami (i ich większą liczbą), z których jedna zaliczana jest do grupowania GTU a druga nie – oznaczamy fakturę symbolem GTU właściwym dla tej jednej pozycji faktury,
 • faktura z dwiema lub większą ilością pozycji z różnymi symbolami GTU – wpisujemy wszystkie symbole właściwe dla tej faktury), np. jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04 to podatnik wpisuje przy fakturze odpowiednio symbole „GTU_01”, „GTU_02” i GTU_04”.

W przypadku niezaliczenia towaru lub usługi do poniższych grupowań, pole GTU pozostawić należy puste.

OZNACZENIE SZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW TRANSAKCJI

Nowe przepisy z zakresu JPK_VAT. wymieniają również rodzaje transakcji, które należy oznaczyć w nowym JPK_VAT kodem literowym. Większość z nich dotyczy sprzedaży, ale dwa oznaczenia znajdą zastosowanie przy transakcjach stanowiących dla podatnika zakup. Przedstawia je tabela:https://prosper-jb.pl/wp-content/uploads/2020/09/OZNACZENIA-TRANSAKCJI.pdf Wykazując transakcje w JPK_V7M lub JPK_V7K należy oznaczać procedury, w ramach których przebiega transakcja. Jednolity plik kontrolny generowany na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, zawiera oznaczenie jednej z 13 procedur podatkowych, do których muszą zostać zaliczone transakcje sprzedaży (podatek należny) i dwóch procedur, do których zaliczamy transakcje nabycia (podatek naliczony).

Oznaczenia procedur w JPK_V7K i JPK_V7M należy stosować przy ewidencjonowaniu:

 • podatku należnego (oznaczenia: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP).
 • naliczonego (oznaczenia: MPP, IMP).

Procedur nie opisuje się, lecz zaznacza w pliku jej stosowanie, tzn. procedurę (oznaczoną danym symbolem) w danym programie powinno się wybrać, a nie wpisywać gdziekolwiek tych symboli samodzielnie.

Jeśli transakcja nie jest objęta żadną z powyższych procedur, pole procedury pozostawimy puste (w strukturze JPK powinien wystąpić opis – BRAK).

Oznaczenia dokonuje się na płaszczyźnie dokumentu, a nie na płaszczyźnie transakcji. Każdy dokument powinien mieć pole przyporządkowujące całość tego dokumentu do danej procedury lub do wielu procedur. Nie należy przyporządkowywać konkretnej transakcji do danej procedury. W efekcie każdy dokument musi mieć 13 grup procedur do wyboru. W przypadku wprowadzania faktury (dokumentu) wielopozycyjnego nadawać należy procedurę dla faktury, a nie dla poszczególnych pozycji na fakturze. W efekcie przyporządkowanie robi się na następującej zasadzie:

 • faktura z jedną pozycją, nieobjętą żadną procedurą – pomijane oznaczenie (wpis BRAK),
 • faktura z jedną pozycją, z towarem lub usługą z jedną procedurą – wpisać oznaczyć daną procedurę (symbol „1” przy danej procedurze),
 • faktura z dwiema pozycjami (i ich większą liczbą), z których jedna objęta jest którąś z procedur szczególnych a druga nie – oznaczamy fakturę procedurą (symbol „1” przy danej procedurze),
 • faktura z dwiema lub większą ilością pozycji z zastosowaniem różnych procedur dla różnych z tych pozycji faktury – oznaczamy fakturę każdą z zastosowanych w niej procedur, np. jeżeli transakcja jest objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz istnieją powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, wartość „1” należy wpisać odpowiednio w polu „TP” i „MPP” (oznaczyć odpowiednio symbolem pola TP i MPP w części ewidencyjnej pliku JPK).

Opisywanie procedurami dotyczy wszystkich rodzajów czynności podlegających opodatkowaniu objętych częścią ewidencyjną pliku JPK, tj. przy zastosowaniu każdej stawki podatkowej, stawki 0%, zwolnienia z podatku, transakcji krajowych i dokonywanych pomiędzy krajami, z miejscem opodatkowania poza terytorium kraju (VAT-NP), z opodatkowaniem u nabywcy (WNT, import usług, dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca).

OZNACZENIE DOWODÓW SPRZEDAŻY I NABYCIA

Trzeci obowiązek związany z nowymi oznaczeniami w JPK dotyczy niektórych dowodów sprzedaży i dowodów nabycia. W tym wypadku dokument może mieć więcej niż jedno oznaczenie. Kody przedstawia tabela:https://prosper-jb.pl/wp-content/uploads/2020/09/Oznaczenie-dokumentow-sprzedazy-i-nabycia.pdf

Nowe przepisy narzucają na przesiębiorców szereg nowych obowiązków. Zalecamy zaktualizowanie programów magazynowych i fakturowych oraz przystosowanie ich do automatyzacji w zakresie nadawania dokumentom ujmowanym w nowych strukturach JPK_VAT właściwych kodów i oznaczeń.

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z biurem.