Poranne Spotkania przy Kawie – Kadrowe Środy

 • ULGA NA START
  WARUNKI
  Możesz skorzystać z ulgi na start, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli:
 • podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonujesz dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym.
  UPRAWNIENIA
  Ulga na start przysługuje maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli rozpoczniesz działalność pierwszego dnia miesiąca, to uwzględniasz ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli natomiast rozpoczniesz działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczysz od kolejnego miesiąca kalendarzowego.
  Ważne! Nie przedłużysz ulgi na start, jeśli zawiesisz działalność w czasie korzystania z niej.
  SKUTKI
  Jeśli korzystasz z ulgi na start, nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi. Gdy w tym czasie zachorujesz, będziesz opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego:
  – zasiłku chorobowego,
  – świadczenia rehabilitacyjnego,
  – zasiłku macierzyńskiego,
  – zasiłku opiekuńczego.

  W okresie ulgi na start nie będziesz mieć także prawa do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego), które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego.
  Okres, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie również uwzględniony przy ustalaniu wysokości Twojej emerytury.
  Czas korzystania z ulgi na start nie zostanie Ci zaliczony do okresu składkowego przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jej wysokości.
  Ważne! Brak składek to brak świadczeń z ubezpieczeń
  społecznych.
 • PREFERENCYJNE SKŁADKI
  Gdy wykorzystasz ulgę na start lub wcześniej z niej zrezygnujesz, będziesz mógł opłacać preferencyjne składki. Możesz też opłacać preferencyjne składki od razu po rozpoczęciu działalności.
  WARUNKI
  Preferencyjne składki opłacasz, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki:
  – w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej działalności,
  – nie wykonujesz dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym.
  UPRAWNIENIA
  Preferencyjne składki możesz opłacać przez 24 kolejne miesiące kalendarzowe. Naliczasz je od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.
  SKUTKI
  Twoja decyzja o wysokości kwoty od której opłacasz składki będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują:
  – z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy), z ubezpieczenia wypadkowego (m.in. zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne) z ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych (emerytura, renta).
 • Jeśli będziesz opłacać składki od 30% minimalnego wynagrodzenia, to od tej kwoty będzie obliczony m.in. Twój zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy.
 • Ważne! Niższe składki to niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych.