Poranne Spotkania przy Kawie – Kadrowe Środy

Pracownicze Plany Kapitałowe – harmonogram wdrażania dla firm zatrudniających 50-249 osób.

Przypominamy, że w związku z pandemią COVID – 19 został przesunięty o pół roku termin wdrożenia PPK dla firm zatrudniających od 50-249 osób – nowy termin – 27 października 2020 r.

Należy pamiętać, iż obecnie na wdrożenie PPK składają się cztery ważne terminy:

  • do 25 września pracodawca i przedstawiciele pracowników (osób zatrudnionych) powinni wspólnie wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała środkami uczestników gromadzonymi w ramach PPK. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, wyboru instytucji dokonuje sam pracodawca;
  • do 27 października pracodawca powinien zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, która reguluje zasady prowadzenia programu u danego pracodawcy;
  • nie później niż do 10 listopada pracodawca, działając w imieniu osób zatrudnionych, powinien zawrzeć z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK i dołączyć do niej listę uczestników programu. Umowa jest podstawą uczestnictwa poszczególnych pracowników w PPK;
  • do 15 grudnia albo do 15 stycznia 2021 r. pracodawca jest zobowiązany odprowadzić pierwsze składki uczestników do programu – termin zależy od momentu wypłaty wynagodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie.

Co do zasady, do PPK będą zapisywani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Każdy z nich będzie mógł jednak złożyć oświadczenie, że rezygnuje z dokonywania wpłat na PPK. W innym przypadku zostanie on zapisany tam automatycznie. Takie oświadczenie musi mieć formę pisemną. Podlega ono co 4 lata odnowieniu. Jeśli po upływie tego okresu oświadczenie to nie zostanie ponownie złożone, to pracodawca zapisuje taką osobę zatrudnioną do oszczędzania w ramach PPK w wybranej wcześniej instytucji finansowej.

Pracownicy w wieku od 55-70 lat również będą mogli przystąpić do PPK. W tym celu powinni wyrazić na to oddzielną zgodę. Osoby w wieku powyżej 70 lat nie będą miały możliwości przystąpienia do PPK.

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z biurem.