Poranne Spotkania przy Kawie – Podatkowe Poniedziałki

Zawieszenie firmy i sprzedaż jej wyposażenia

Klienci często pytają jak w okresie zawieszenia prowadzenia działalności dokonać sprzedaży wyposażenia czy tez środków trwałych należących do firmy.

Zasadniczo przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności (art.25 ust. 1 Prawa przedsiębiorców). Ustawodawca przewidział jednak katalog praw i obowiązków dla przedsiębiorcy w okresie zawieszenia, który wyszczególniony został w art. 25 ust. 2 Prawa przedsiębiorców. Przedsiębiorcy przysługuje w tym czasie m.in. właśnie prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia.

Podatnicy, którzy formalnie zawiesili działalność gospodarczą, są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji VAT. Prawo do nieskładania deklaracji VAT nie dotyczy przypadków wskazanych w art 99 ust.7b ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), czyli:

  • podatników dokonujących WNT,
     
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem,
     
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego oraz za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia VAT z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 96 ust. 9a ustawy o VAT, podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, podlega wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT. Co ważne: z dniem wznowienia wykonywania działalności podatnik ten zostaje ponownie zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia działalności. Dodatkowo w art. 96 ust. 9b ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że podatnik (wykreślony z rejestru), który w okresie zawieszenia działalności będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT, ma obowiązek przed dniem:

1) zawieszenia działalności albo

2) rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w art 5 ust.1 ustawy o VAT, w okresie zawieszenia działalności

– zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności.

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca jego zarejestrowanie na okres wskazany w zawiadomieniu. W myśl art. 96 ust. 9c ustawy o VAT, jeżeli okres wskazany w zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności gospodarczej, przepis art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy stosuje się odpowiednio.