Księgi Handlowe

oferujemy miedzy innymi:

  • Opracowanie polityki rachunkowości
  • Przygotowanie planu kont
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie rejestracji VAT
  • Sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K)
  • Sporządzanie rocznego i śródrocznego sprawozdań finansowych
  • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
  • Doradztwo księgowe w zakresie bieżącej działalności
  • Informowanie o zmianach danych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Reprezentowanie firm i załatwiania formalności w urzędach skarbowych i ZUS