Poranne Spotkania przy Kawie – Podatkowe Poniedziałki

SLIM VAT – pakiet uproszczeń dla podatników VAT Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Przepisy tej ustawy mają wprowadzić rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT, tzw. pakiet SLIM VAT, rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT, a także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). Zmiany zasad rozliczania faktur korygujących Obecnie termin, w którym należy dokonać korekty faktury in minus, określony jest w art 29a ust. 13-14  ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że w przypadkach, gdy dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym […]

Poranne Spotkania przy Kawie – Podatkowe Poniedziałki

Zawieszenie firmy i sprzedaż jej wyposażenia Klienci często pytają jak w okresie zawieszenia prowadzenia działalności dokonać sprzedaży wyposażenia czy tez środków trwałych należących do firmy. Zasadniczo przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności (art.25 ust. 1 Prawa przedsiębiorców). Ustawodawca przewidział jednak katalog praw i obowiązków dla przedsiębiorcy w okresie zawieszenia, który wyszczególniony został w art. 25 ust. 2 Prawa przedsiębiorców. Przedsiębiorcy przysługuje w tym czasie m.in. właśnie prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia. Podatnicy, którzy formalnie zawiesili działalność gospodarczą, są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji VAT. Prawo do nieskładania deklaracji VAT nie dotyczy przypadków wskazanych w art 99 ust.7b ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), […]

Poranne Spotkania przy Kawie – Biznesowe Piątki

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dziś krótko i na temat bardzo aktualny. Żyjemy w trudnych i niepewnych czasach. Z powodu pandemii COVID-19 wielu przedsiębiorców popadło w poważne tarapaty. Nie wiadomo jak długo ten stan rzeczy będzie trwał. Pamiętajmy jednak o naszych pracownikach i kontrahentach, którym towarzyszą te same lęki i niepokoje. Pamiętajmy by prowadzić nasz biznes odpowiedzialnie. Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje międzyludzkie, w szczególności z pracownikami. Pamiętajmy, że bycie społecznie odpowiedzialnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Życzę wszystkim Państwu zdrowia i cierpliwości.

Poranne Spotkania przy Kawie – Kadrowe Środy

Pracownicze Plany Kapitałowe – harmonogram wdrażania dla firm zatrudniających 50-249 osób. Przypominamy, że w związku z pandemią COVID – 19 został przesunięty o pół roku termin wdrożenia PPK dla firm zatrudniających od 50-249 osób – nowy termin – 27 października 2020 r. Należy pamiętać, iż obecnie na wdrożenie PPK składają się cztery ważne terminy: do 25 września pracodawca i przedstawiciele pracowników (osób zatrudnionych) powinni wspólnie wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała środkami uczestników gromadzonymi w ramach PPK. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, wyboru instytucji dokonuje sam pracodawca; do 27 października pracodawca powinien zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie […]

Poranne Spotkania przy Kawie – Podatkowe Poniedziałki

28 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2021r. Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o CIT Podwyższony zostanie limit przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT. Rozszerzony zostanie zakres szacowania wartości transakcji, co pomoże w uszczelnieniu sytemu podatkowego i przerzucaniu przez firmy dochodów do tzw. rajów podatkowych. Wprowadzone zostanie uszczelnienie dotyczące tzw. progu dokumentacyjnego w przypadku […]

Poranne Spotkania przy Kawie – Biznesowe Piątki

Przedsiębiorcy rozpoczynający przygodę z biznesem jednoosobowo najczęściej zastanawiają się nad wyborem jednej z dwóch form prowadzenia działalności gospodarczej: spółka z o. o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza? Dokonując wyboru powinniśmy wziąć pod uwagę specyfikę branży w jakiej zamierzamy działać i związane z nią ryzyka, nasze doświadczenie w prowadzeniu biznesu i dokładnie zapoznać się z wadami zaletami obu form działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiam Państwu krótkie zestawienie, które mam nadzieję ułatwi Państwu wybór. Jednoosobowa działalność gospodarcza Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakładanie działalności gospodarczej Złożenie wniosku w CEIDG, brak kosztów, brak konieczności wniesienia kapitału własnegomożliwość założenia przez internet,szybki proces rejestracji. Rejestracja spółki w […]

Poranne Spotkania przy Kawie – Kadrowe Środy

ULGA NA STARTWARUNKIMożesz skorzystać z ulgi na start, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli: podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia, nie wykonujesz dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym.UPRAWNIENIAUlga na start przysługuje maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli rozpoczniesz działalność pierwszego dnia miesiąca, to uwzględniasz ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli natomiast rozpoczniesz działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczysz […]

Poranne Spotkania przy Kawie – Podatkowe poniedziałki

Przedsiębiorcy często pytają czy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej swoje prywatne samochody rozliczając jednocześnie w kosztach podatkowych wydatki związane z tym użytkowaniem. Osoba fizyczna, która w działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy stanowiący jej prywatną własność, może uwzględniać w kosztach firmowych wydatki związane z jego używaniem wyłącznie w ramach limitu wynikającego z art.23 ust.1 pkt 46 ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że podatnicy będący osobami fizycznymi, wykorzystujący dla potrzeb firmowych samochód osobowy, nie będący ich środkiem trwałym do kosztów podatkowych zaliczają 20% poniesionych w związku z tym tzw. wydatków eksploatacyjnych. W celu ustalenia limitu wydatków związanych z jego wykorzystaniem na potrzeby działalności, obciążających firmowe koszty podatkowe, uwzględniają wszystkie wydatki związane z używaniem […]

Poranne Spotkania przy Kawie

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do lektury postów przygotowanych w ramach cyklu “Porannych spotkań przy kawie”. W każdy poniedziałek przybliżać będziemy Państwu zagadnienia o tematyce podatkowej. Środy to kadry i płace, kwestie pracownicze. W piątki zapraszamy do lektury postów z zakresu szeroko rozumianego biznesu. Zapraszamy Państwa do nadsyłania propozycji tematów o jakich chcielibyście poczytać na nasz adres mailowy: biuro@prosper-jb.pl

NOWY JPK_VAT -wszystko co musisz wiedzieć

1 października 2020 r. zacznie obowiązywać JPK_V7, czyli nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedsiębiorcy będą zobowiązani oznaczać w nim specjalnymi kodami niektóre towary i usługi, transakcje oraz dowody sprzedaży i nabycia. JPK_V7 scali ze sobą struktury dotychczas stosowanych plików JKP_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. W nowej wersji JPK pojawią się elementy, które nie występowały w dotychczas przesyłanych plikach: oznaczenia grupy towarów i usług (GTU), oznaczenia rodzajów transakcji oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i dowodów nabycia. Obowiązywać dwa warianty JPK_VAT: JPK_V7M dla podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie oraz  JPK_V7K dla podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie. Pierwszy nowy plik JPK_VAT będzie dotyczył transakcji przeprowadzonych […]